An Leabhar Aifrinn

An Chuallacht um Dheabhóid Dhiaga agus Disciplín na Sacraimintí

Coiste Sapienti

PREAS-RÁITEAS

29 Deireadh Fómhair 2011

Gan Lánchosc

Eisiúint: Láithreach

Tús:

“Ba i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, idir 26-29 Deireadh Fómhair 2011, a tionóladh an tríú cruinniú den Choiste Sapienti, i gcomhar le Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge.

Comhlacht comhairleach is ea an Coiste seo don Chuallacht um Dheabhóid Dhiaga agus Disciplín na Sacraimintí maidir le téacsanna liotúirgeacha sa Ghaeilge. Faoi láthair tá sé ag plé le hathbhreithniú ar an aistriúchán Gaeilge ar an Missale Romanum atá molta.

I láthair ag an gcruinniú bhí: Mícheál Ó Nearaigh, Ard-Easpag Thuama, Pilip Ó Buaidhe, Easpag Rath Bhoth, Breandán Ó Ceallaigh, Easpag Achadh Chonaire, an tOllamh Pádraig Ó Riain , an Dr. Caitríona Ó Dochartaigh, an tAth. Joseph Briody, an tAth. Mícheál Ó Loingsigh, Brian Ó Donnchadha, agus Monsignor James O’Brien.

Ghabh an Cairdinéal Antonio Canizares Llovera, Maor na Cuallachta um Dheabhóid Dhiaga agus Disciplín na Sacraimintí, buíochas le baill an Choiste as a gcuid oibre agus ba chúis áthais leis go raibh dul chun cinn nach beag déanta chun téacsanna liotúirgeacha a chur ar fáil do phobal na Gaeilge.  Chuir a Onóir a bhuíochas in iúl don Ollamh Máire Herbert, ach go háirithe, as an gcabhair a roinn sí go fial flaithiúil chun an cruinniú a chur ar bun i gCorcaigh agus as an méid atá déanta ag an Roinn atá faoina cúram don athbhreithniú reatha ar an aistriúchán Gaeilge ar an Missale Romanum.

Rinne an tríú cruinniú den Choiste tráchtaireacht ar an aistriúchán atá molta dóibh seo: dílis an Charghais agus na Seachtaine Móire mar aon le dílis do Dhomhnaí 12-23 le Linn na Bliana.   D’aithin an Coiste an t-ardchaighdeán ar an aistriúchán atá molta agus mhol sé obair an choiste aistriúcháin de chuid Chomhdháil Easpag Caitliceach Éireann.  Moladh go ndéanfaí an Suí Naofa an téacs leasaithe de na dílis seo a fhaomhadh.  Táthar ag súil go mbeidh na codanna den Leabhar Aifrinn a bhaineann leis an gCarghas agus leis an tSeachtain Mhór in úsaid ó Chéadaoin an Luaithrigh 2012 ar aghaidh.

Ábhar sásaimh don Choiste ab ea é gur ghlac an Chuallacht um Dheabhóid Dhiaga agus Disciplín na Sacraimintí lena chuid moltaí maidir leis an aistriúchán Gaeilge ar an Ordo Missae agus maidir le dílis na hAidbhinte agus na Nollag.  Cuireadh in iúl don Choiste ar an 14 Meán Fómhair 2011 gur iarr Comhdháil Easpag Caitliceach Éireann ar an Suí Naofa na téacsanna athbhreithnithe a fhaomhadh.  Fuarthas an faomhadh ar an 2 Deireadh Fómhair 2011 agus cuireadh na téacsanna samplacha faoi bhráid an Chairdinéil Seán Mac Brádaigh, Ard-Easpag Ard Mhaca agus Uachtarán ar Chomhdháil Easpag Caitliceach Éireann.  Tá Comhdháil Easpag Caitliceach Éireann ag plé leis an aistriúchán Gaeilge a chur i gcló den Ordo Missae agus de dhílis na hAidbhinte agus na Nollag.  Tiocfaidh na leaganacha nua Gaeilge agus Béarla den Missale Romanum, den Ordo Missae agus de dhílis na hAidbhinte agus na Nollag i bhfeidhm ar an gCéad Domhnach den Aidbhint, 27 Samhain 2011.

Chuir Uachtarán na hOllscoile, Mícheál Ó Murchú fáilte, roimh an gcoiste agus mhol sé an obair atá ar siúl acu. Chuir an tArd-Easpag Mícheál Ó Nearaigh a bhuíochas in iúl do Roinn na Sean-agus na Meán-Ghaeilge i COC as an obair thábhachtach a rinne sí ar son na Gaeilge agus Léann Meánaoiseach na Gaeilge agus as an taighde acadúil a rinne sí chun corpas den litríocht chráifeach, mheánaoiseach, Ghaeilge a thiomsú.  Agus é ag gabháil buíochais leis an Ollamh Máire Herbert agus leis an Roinn atá faoina cúram as an gcúnamh fial a tugadh don Choiste Sapienti, luaigh sé go raibh an t-ádh leis an gCoiste go raibh an acmhainn acadúil, chlúiteach seo ar fáil dó in Éirinn.  Bhronn an tOllamh Pádraig Ó Riain cóip dá leabhar nua ‘A Dictionary of Irish Saints’ ar an gcoiste mar chomóradh ar an gcruinniú i gCorcaigh.

Thar ceann an Choiste Sapienti, ghabh an tArd-Easpag buíochas leo seo: Crónán Ó Doibhlin, Leabharlann Boole, as an turas a thug sé don Choiste ar na lámhscríbhinní dá bhfuil ann, Virginia Teehan as an tráchtaireacht fhíorshuimiúil a thug sí le linn an turais ar Shéipéal Uí Ónáin, agus an Br. Richard Hendrick agus baill na Séiplíneachta i COC as a gcuid áiseanna a chur ar fáil don Choiste fad a bhí sé i gCorcaigh.  Ina theannta sin, ghabh sé buíochas le Brian Ó Donnchadha, Ionad na Gaeilge Labhartha, COC as an gcabhair a roinn sé go fial leis an gcoiste.

Cuireadh buíochas in iúl chomh maith don Dr. Caitríona Ó Dochartaigh a rinne na socruithe go léir maidir leis an gcruinniú den Choiste i gCorcaigh.

Socraíodh go gcuirfí an ceathrú cruinniú den Choiste ar siúl i gCnoc Mhuire i mí na Féile Bríde 2012. Beidh an cúigiú cruinniú den Choiste ar siúl sa Róimh i mí Bealtaine 2012.”

Críoch.

Teagmháil: An tAth. Joseph Briody, Rúnaí, Teil. 074-9138011

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments

Sapienti Committee

PRESS RELEASE

29 October 2011

No Imbargo

Release: Immediate

Text begins:

“The third meeting of the Sapienti Committee took place at University College, Cork, 26-29 October 2011, with the collaboration of the Department of Early and Medieval Irish.

The Committee is an advisory body to the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments for liturgical texts in the Irish language.  Currently it is engaged with the review of the proposed translation into Irish of the Missale Romanum.

Present at the meeting were: Archbishop Michael Neary of Tuam, Bishop Philip Boyce of Raphoe, Bishop Brendan Kelly of Achonry, Professor Pádraig Ó Riain, Dr. Caitríona Ó Dochartaigh, Fr. Joseph Briody, Fr. Mícheál Ó Loingsigh, Brian Ó Donnchadha and Mons. James O’Brien.

Cardinal Antonio Canizares Llovera, Prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments thanked the members of the Committee for their work and was pleased to note the substantial progress that has been achieved in providing the liturgical texts to the faithful who habitually use the Irish language.  His Eminence expressed his particular gratitude to Professor Máire Herbert for her kindness in facilitating the meeting in Cork and for the contribution of her Department to the current review of the proposed Irish language translation of the Missale Romanum.

The third meeting of the Committee commented on the proposed translation of the propers of Lent and Holy Week as well as on the propers for Sundays 12-23 of Ordinary Time.   In the course of its work, the Committee acknowledged the general quality of the proposed translation and commended the work of the translation body of the Bishops’ Conference of Ireland.  The emendated text of these propers was recommended for the approval of the Holy See.  It is hope that the revised Irish texts of the Lenten and Holy Week sections of the Missal will be in use from Ash Wednesday 2012.

The Committee was pleased to note that the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments accepted its recommendations on the Irish translation of the Ordo Missae and on the propers for Advent and Christmas.  The Committee was informed that on 14 September 2011 the Bishops’ Conference of Ireland requested the Holy See to approve the revised texts.  The approval was granted on 2 October 2011 and the exemplar texts were transmitted to Cardinal Seán Brady, Archbishop of Armagh and President of the Bishops’ Conference of Ireland.  The Irish Bishops’ Conference is currently arranging for the printing of the Irish translation of the Ordo Missae and of the propers of Advent and Christmas.  In tandem with the new English translation of the Missale Romanum, the new Irish language translation of the Ordo Missae and of the propers for Advent and Christmas will come into general use on first Sunday of Advent, 27 November 2011.

UCC President Michael Murphy welcomed the committee to Cork and wished them well in their endeavour. Archbishop Michael Neary acknowledged the important contribution made to the Irish language and to Irish Medieval Studies by the acknowledged  excellence of the academic research conducted on the corpus of medieval Irish religious literature by the  Department of Early and Medieval Irish at UCC.  In expressing his thanks to Prof. Máire Herbert and to her Department for the generous assistance provided to the Sapienti Committee, he noted how fortunate it was to have such a prestigious academic resource available in Ireland.  Prof Pádraig Ó Riain presented a copy of his new book ‘A Dictionary of Irish Saints’ to the committee to commemorate their visit to Cork.

On behalf of the Sapienti Committee, the Archbishop thanked Crónán Ó Doibhlin for his guided tour of the manuscript holdings of the Boole Library, Virginia Teehan, for her illuminating commentary and tour of the Honan Chapel, Michael Holland for allowing access to the Honan Collection, and Br. Richard Hendrick and the members of the Chaplaincy at UCC for having made their facilities available to the Committee while in Cork.  He also thanked Brian Ó Donnchadha of Ionad na Gaeilge Labhartha in UCC for his generous assistance to the committee.

A special vote of thanks went to Dr. Caitríona Ó Dochartaigh who made all of the logistical arrangements for the Cork meeting of the Committee.

It was confirmed that the fourth meeting of the Committee would take place in Knock in February 2012.  The Committee’s fifth meeting will take place in Rome in May 2012.”

Text ends.

Contact: Fr. Joseph Briody, Secretary, Tel. 074, 9138011

Previous articleTuam Diocesan Pastoral Council
Next articleA Dictionary of Irish Saints